neoWork

ระบบแจ้งซ่อม พร้อม แผนการบำรุงดูแลเครื่องจักร (PM) ทำงานบนเว็บเบราเซอร์ สามารถแจ้งซ่อมผ่าน android app หรือ Scan QR Code เพื่อไปยังหน้าแจ้งซ่อมได้ทันที พร้อมระบบตัดสต็อกอุปกรณ์สิ้นเปลือง บันทึกค่าใช้จ่าย บันทึกการซ่อมเครื่องจักร ติดตามสถานะการซ่อม และ การประเมินการปฏิับัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่าน Feedback form online
Software